PRIVACY

PRIVACYVERKLARING 
K9 DETECTION BELGIUM NV 

Voorwoord
K9 Detection Belgium (Naamloze Vennootschap met als BTW nr BE 0839 202 725) hecht zeer veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In de Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

K9 Detection Belgium houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
o Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
o Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
o Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
o Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
o Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt werden.
o Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

1. De soorten persoonsgegevens die we verzamelen

1.1. Gegevens die je ons verstrekt
We verzamelen gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

1.2. Gegevens die we automatisch verzamelen
We verzamelen automatische gegevens, zoals functionele gegevens die we verzamelen door middel van cookies en vergelijkbare technologie bij het gebruik, toegang of interactie met onze website of app. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat je gebruikt voor toegang tot onze websites, het besturingssysteem en de versie daarvan, je IP-adres, je algemene geografische locatie zoals aangegeven door je IP-adres, je browsertype, de webpagina’s die je op onze websites bekijkt en of en hoe je communiceert met inhoud die beschikbaar is op onze websites.

1.3. Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen
We kunnen informatie over je ontvangen van andere bronnen, ook derden, bijvoorbeeld van andere bewakingsondernemingen of instanties waarmee we samen werken. We kunnen ook informatie over je ontvangen van sociale mediaplatforms, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

Als K9 Detection Belgium zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via e-mail: info@k9detection.be of via brief naar ons adres: Brugsesteenweg 105 8450 Bredene.

2. Waarom verwerkt K9 Detection Belgium persoonsgegevens?

2.1. Uitvoering van een overeenkomst
Het gebruik van je persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die je met ons hebt uit te voeren, of om op je verzoeken in te gaan en te reageren.

2.2. Gerechtvaardigde belangen
Wij kunnen de persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen. We baseren ons op het gerechtvaardigde belang om onze diensten, de inhoud van onze websites en app te analyseren en te verbeteren, om je op de hoogte te stellen van updates of info over onze diensten of om je persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en er geen afmeldingsmechanisme voor je beschikbaar is, kun je je recht om bezwaar te maken uitoefenen door een e-mail te sturen naar: info@k9detection.be.

2.3. Gerechtvaardigde belangen, doelen
Uw persoonsgegevens worden door K9 Detection Belgium nv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
o Om uw werk voor K9 Detection Belgium te kunnen uitvoeren ( uitvoering van de arbeidsovereenkomst)
o Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming van betrokkene)
o Het versturen van planning van uit te voeren werken. (Wettelijk verplicht)
o Om aanvragen te doen bij IBZ, Fed pol en andere organisaties tot het bekomen van uw ministeriële Kaart en andere attesten om uw opdrachten wettelijk in orde , te kunnen uitvoeren. (wettelijke verplichting)
o Om uw belangen in het kader van verzekeringskwestie te waarborgen ( uitvoering overeenkomst)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. Hiervoor wordt een aanwervingsfiche van de werknemer opgesteld, met:
o Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen.
o Identiteitsgegevens uitgeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer.
o Attest goed gedrag en zeden 
o Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum geboorteplaats, nationaliteit en verder fysieke-, psychische- en medische kenmerken.

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze communicatie met je te realiseren en te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met je opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen om je te informeren of je op de hoogte te houden va problemen of veranderingen van werkuurrooster.

Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare technologieën om je de meest relevante informatie aan te bieden.

Wij geven NOOIT persoonsgegevens door andere  partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze 3de partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van onze medewerkers verstrekken we je persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, verzekeringsinstanties, vakbonden, mutualiteit, het sociaal kantoor voor werkgevers en zelfstandigen, etc aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

2.4. Minderjarigen
Bij K9 Detection Belgium zijn geen minderjarigen actief gezien de wet voorziet dat bewakingsagenten de minimum leeftijd van 18 jaar moeten hebben bereikt.

3. Beveiliging, opslag en bewaren van persoonsgegevens die K9 Detection Belgium verzamelt

3.1. Bewaartermijn
K9 Detection Belgium bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn, dan wel indien dit op grond van de wet vereist is (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten). Bovendien worden deze maximaal 2 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst met K9 Detection Belgium vernietigt. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze privacyverklaring en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing. Als je een vraag hebt over specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten van persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen naar info@k9detection.be.

3.2. Beveiligen van de gegevens
K9 Detection Belgium neemt de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
o Alle personen die namens K9 Detection Belgium van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
o Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
o Wij maken back ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
o We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
o Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Waarschuw ons onmiddellijk als je denkt dat je gegevens zijn misbruikt. Voor vragen over de veiligheid van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@k9detection.be.

4. Uw rechten omtrent uw gegevens
Wij willen dat je de zeggenschap hebt over hoe je persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Afhankelijk van de lokale wetgeving kun je dit op de volgende manieren doen:
o Je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over je hebben.
o Je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je persoonsgegevens, of als je wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over je hebben corrigeren.
o In bepaalde gevallen kun je ons vragen de persoonlijke informatie die wij over je hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kun je bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij je persoonsgegevens gebruiken
o In bepaalde gevallen kun je ons ook vragen om de persoonsgegevens die je ons hebt vertrekt aan een externe partij te sturen.

U kan ons contacteren via de contactpagina van onze website www.k9detectionbelgium.be (under construction) of mailen naar info@k9detection.be.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan verzoeken.
Wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer wij je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, heb je bovendien te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen dat gebruik van je persoonsgegevens.

Wij vertrouwen erop dat jij ervoor zorgt dat je persoonsgegevens volledig , juist en actueel zijn. Wij verzoeken je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in je persoonsgegevens door contact te nemen met info@k9detection.be.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de 30 dagen, op je verzoek reageren.

5. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Website: https//www.privacycommission.be/nl.

6. Software
Al onze gegevens staan op een server waar alleen toegang te verkrijgen is mits een paswoord.

De toegang tot privé ruimte op de website en app zal duidelijke uitgelegd worden, ingeval je een van de volgende zaken wilt doen:
o Toegang krijgen tot je profielgegevens.
o Deze bewerken of verwijderen.
o Je wachtwoord wijzigen waar toepasselijk.
o Je account sluiten of verzoeken om persoonsgegevens te wissen.

Dan kan je dit doen door een e-mail te sturen naar info@k9detection.be. Wij zullen altijd zo snel mogelijk reageren op verzoeken om toegang tot of het wissen van je persoonsgegevens, maar in ieder geval steeds binnen de 30 dagen.

6.1. Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën
Wij gebruiken Cookies om ons te helpen onze websites en apps voor jouw te personaliseren, je voorkeuren te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze websites of apps gebruiken en ons marketingaanbod aan te passen.

6.2. Cookies
Een “Cookie” is een klein gegevensbestand dat een reeks tekens bevat en naar je computer wordt gestuurd wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je de website de volgende keer bezoekt zorgt de cookie ervoor dat de site jouw browser herkent. Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat aanwezig blijft ,is afhankelijk of het enerzijds een permanente cookie of een sessiecookie betreft. Sessiecookies blijven slechts op je computer staan totdat je je browser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer of mobiele apparaat staan totdat ze verlopen of verwijderd worden. Mogelijks worden volgende cookies op onze website geïnstalleerd:
o Strikt noodzakelijk cookies. Deze cookies zijn essentieel om op onze website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zouden diensten zoals je planningstool niet beschikbaar zijn.
o Prestatiecookies, deze cookies verzamelen informatie over jouw gebruik van onze website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze website te optimaliseren en het navigeren te vereenvoudigen.
o Functionele cookies. Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes die je maakt onthouden en je ervaring personaliseren. We kunnen je geografische locatie opslaan in een cookie, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we je de websites tonen die relevant zijn in je regio.
o Cookies van derden. Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door andere websites en/of partijen dan K9 Detection Belgium. Deze cookies kunnen op onze website worden gebruikt om onze producten of diensten te verbeteren of om ons te helpen relevantere advertenties aan te bieden. Op deze cookies is het privacy beleid van de betreffende externe services van toepassing, bijvoorbeeld het gegevensbeleid van Facebook of LinkedIn.
o Analytische cookies. Deze cookies worden door ons gebruikt zoals die worden aangeboden door bv Google Analytics, om ons te helpen begrijpen hoe lang bezoekers op onze website blijven, welke pagina’s zij het meest nuttig vinden en hoe zij op www.k9detectionbelgium.be (under construction)zijn aangekomen. Ga voor meer info over Google Analytics en jouw gegevens naar deze Google-webpagina’s.

7. Gebruik van beeldmateriaal

7.1. Recht op afbeelding
Gezien het recht op afbeelding, een recht is waarbij voor elke menselijke afbeelding , maar ook het gebruik van die afbeelding toestemming vereist is van de afgebeelde persoon, willen wij, k9detection Belgium dat je zeggenschap  hebt over hoe je persoonsgegevens door ons worden gebruikt.

o Gerichte beelden: dit zijn beelden waarbij de persoon of personen in kwestie gericht in beeld zijn genomen en duidelijk herkenbaar zijn (close-up, beeld is gefocust op die bepaalde persoon, de foto is geposeerd, zoals een ploegfoto, foto van het podium in een wedstrijd, of profielfoto voor onze app 
→ Voor gerichte beelden is steeds toestemming nodig.

o Niet gerichte beelden: dit zijn beelden die niet de intentie hebben bepaalde personen duidelijk in beeld te brengen, zij worden dan ok aanzien als sfeerbeelden.
→ Voor niet gerichte beelden is geen toestemming nodig.

Opgelet: U behoudt steeds het recht om duidelijk te weigeren om op de foto te staan, dan mag K9 Detection Belgium de foto niet nemen of gebruiken.

7.2. Toestemming geven
Iedere werknemer moet zelf beslissen over het nemen of gebruiken van zijn afbeelding. Hij/zij geeft hiervoor zijn ondubbelzinnige toestemming voor het specifiek gebruik van de foto, zonder dat hier druk wordt op uitgeoefend. Dit betekent dat de foto voor geen ander doeleinde mag worden verwerkt dan deze waarvoor de toestemming werd gegeven.

Wij verwerken, nemen en gebruiken geen afbeeldingen van minderjarigen gezien deze niet kunnen werkzaam zijn in K9 Detection Belgium.

De toestemming moet niet schriftelijk zijn maar kan ook mondeling of stilzwijgend worden gegeven.

K9 Detection Belgium behoudt zich het recht om tijdens het uitvoeren van opdrachten of activiteiten sfeerbeelden te nemen en deze ook te gebruiken voor websites en /of sociale mediapagina’s van het bedrijf.

K9 Detection Belgium beschouwt dan ook als stilzwijgende toestemming het feit zijn dat een persoon zich laat fotograferen tijdens een opdracht of activiteit van ons bedrijf en er zich van bewust is dat de foto kan gepubliceerd worden op de website of sociale media van het bedrijf, tenzij de betrokken medewerken uitdrukkelijk heeft geweigerd.

7.3. Stopzetting toestemming gebruik beeldmateriaal
Iedere werknemer kan te allen tijde zijn toestemming voor het nemen en gebruiken van beeldmateriaal intrekken, K9 Detection Belgium zal dan onmiddellijk het gebruik stopzetten en het beeldmateriaal van de website en/of sociale media verwijderen.

8. Contact met K9 Detection Belgium
Indien er vragen zijn over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen aan info@k9detection.be.

Tenzij anders vermeld, is K9 Detection Belgium verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen met de communicatielijnen waarop deze privacyverklaring van toepassing is.
Ons Adres:  K9 Detection Belgium, Brugsesteenweg 105 8490 Stalhille.

9. Wijziging privacy statement
K9 Detection Belgium kan deze verklaring indien nodig aanpassen of updaten. Herlees deze dan ook regelmatig. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter “ Laatst bijgewerkt” onderaan iedere pagina van de verklaring aanpassen.

Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Privacy statement of in de manier waarop K9 Detection Belgium je persoonsgegevens gebruikt, stellen we je hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen op onze website www.k9detectionbelgium.be voordat deze van kracht worden of door je rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe K9 Detection Belgium je informatie gebruikt en beschermt.

10. Versie
Deze versie werd opgesteld op 3/06/2019.

Contact

E info@k9detection.be
T + 32 (0)475 64 79 81
T + 32 (0)475 31 36 82

Maatschappelijke zetel

Spanjaardstraat 59
8490 Stalhille

Bureel

Brugsesteenweg 105
8450 Bredene

Vermelding Staatsblad

Vergunning F.O.D. IBZ 16.1154.03
KBO: 0839.202.725

Integriteit
Verzekering 
AG INSURANCE
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 03/99556754

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google